KES­TÄ­VÄN MAT­KAI­LUN KEHITTÄMISTYÖ

Tapion Tupa on muka­na Visit Fin­lan­din kehit­tä­mäs­sä mat­kai­lu­yri­tyk­sil­le ja alueil­le tar­koi­te­tus­sa Sus­tai­nable Tra­vel Fin­land ohjel­mas­sa. Ohjel­man läpi­käy­neil­le yri­tyk­sil­le myön­ne­tään merk­ki, jol­la vies­ti­tään kan­sain­vä­li­sil­le mat­kai­li­joil­le kes­tä­väs­tä toi­min­nas­ta. Kes­tä­vän kehi­tyk­sen pää­mää­rä­nä on tur­va­ta nykyi­sil­le ja tule­vil­le suku­pol­vil­le hyvät elä­mi­sen mah­dol­li­suu­det. Tämä tar­koit­taa myös, että ympä­ris­tö, ihmi­nen ja talous ote­taan tasa­ver­tai­ses­ti huo­mioon pää­tök­sen­teos­sa ja toiminnassa.

Tämä työ on alka­nut jo Tapion Tuval­la yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta 1979 läh­tien ja nyt lai­tam­me asioi­ta pape­ril­le ja olem­me täs­sä innol­la mukana!