Trivs, ät, över­nat­ta och håll kon­fe­rens vid Hiekkasärkät

Tapion Tupa är en idyl­lisk och mysig rus­tik mat‑, mötes- och semes­terplats längs väg 8 i Hiek­ka­särk, Kala­jo­ki. Vi erb­ju­der god lokal mat, upple­vel­ser, boen­de i rus­tik stil och mötes­lo­ka­ler för hela familjen.

Nyhe­ter

Ett kafé och res­tau­rang väl värd ett besök

I vår res­tau­rang ser­ve­rar vi alla dagar rejäl öster­bott­nisk mat – när­pro­duce­rad, äkta, ren och hem­la­gad. I kaféet får du var­je dag våra beröm­da mun­kar, gri­sar och bul­lar som vi själ­va bakar. Vi bakar alla våra pro­duk­ter själ­va, och de sma­kar underbart!

Ett idyl­liskt inkvar­te­rings- och husvagnsområde

Våra boen­deal­ter­na­tiv omfat­tar bland annat lägen­he­ter i Tapion­kei­das, par­hus, stäm­nings­ful­la Pytin­ki, Wäen­tu­pa och roman­tis­ka bodar, som används under som­ma­ren. Vi kan erb­ju­da inkvar­te­ring sam­ti­digt för omkring 150 per­so­ner på som­ma­ren och omkring 100 per­so­ner vin­ter­tid. All inkvar­te­ring finns nära huvud­bygg­na­den. För hus­vagn­sä­ga­re finns det säsongsplat­ser året om.

Trivs vid Hiekkasärkät

Tapio Tuva har myc­ket att göra och se under kor­ta­re och längre perio­der. Kom ensam eller till­sam­mans för att nju­ta av Kala­jo­kis aktiviteter!

Loka­ler för fes­ter och konferenser

Utsökt mat, triv­sam mil­jö och bra ser­vice ska­par en trev­lig stäm­ning på kon­fe­ren­sen. Hos oss får du kom­pe­tent ser­vice och hjälp med att pla­ne­ra och arran­ge­ra dina eve­ne­mang.

Det finns loka­ler i oli­ka stor­le­kar för kon­fe­ren­ser och fes­ter att väl­ja bland.

Tapios butik längs väg 8 erb­ju­der sina kun­der mat och presenter.