Kons­tuts­täll­nin­gar

tan­na upp en stund och njut av kons­tupple­vel­ser både inom- och utom­hus. Inne i Tapion Tupa ord­nas varie­ran­de kons­tuts­täll­nin­gar och även utom­hus och på gårdspla­nen hit­tar du skickligt utför­da träs­kulp­tu­rer att beundra.

Aktuel­la utställningar

Uställ­ning av Kala­jo­ki­laak­so Konstfö­re­ning på nedervå­nin­gen.

Uts­täll­nin­gar­na på nedervå­nin­gen byter 4 gån­ger per år.

Mötes-/uts­täll­nings­lo­ka­len på övervå­nin­gen ändras till kons­tuts­täll­nin­gar som byter ca en gång i måna­den.

Tapion Tupas sini­si­vel­lin Gal­le­ria är öppet från juni till mit­ten av september.

Skogs­his­to­ris­ka uts­täll­nin­gen av Skogs­his­to­ris­ka före­nin­gen Alnus ry på övervå­nin­gen i caféet

I caféets övre våning Skogs­his­to­rikfö­re­nin­gen Alnus ry:s skogs­his­to­ri­kuts­täll­ning. Före­nin­gen har som syf­te att beva­ra och befräm­ja skogs­kul­tu­ren och att göra sko­gar­nas his­to­ria och bety­del­se känd både i Mel­lers­ta Öster­bot­ten och inter­na­tio­nellt samt att vår­da min­net av det livs­verk som utförts av mär­kes­per­so­ner­na inom lands­ka­pets skogs­bruks­sek­tor jäm­te den forsk­ning som ank­ny­ter till det­ta ämne­sområ­de. Alnus ry ord­nar varie­ran­de uts­täll­nin­gar i Tapion Tupas utrym­men. www.alnus.fi