Tai­de­näyt­te­lyt

Pysäh­dy het­kek­si ja nau­ti tai­de-elä­myk­sis­tä sisäl­lä ja ulko­na. Tapion Tuvas­sa jär­jes­te­tään vaih­tu­via tai­de­näyt­te­lyi­tä ja myös piha­pii­ris­tä löy­tyy tai­dok­kai­ta puu­veis­tok­sia ihasteltavaksi.

Näyt­te­lyt ovat vaihtuvia

Kala­jo­ki­laak­son tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­ly ala­ker­ras­sa.

Näyt­te­lyt ala­ker­ras­sa vaih­tu­vat 4 ker­taa vuo­des­sa.

Ylä­ker­ran kokous/näyttelytilassa vaih­tu­vat tai­de­näyt­te­lyt.

Tapion Tuvan piha­pii­rin sini­si­vel­lin Gal­le­ria avoin­na kesä­kuus­ta syys­kuun puo­leen väliin

Met­sä­his­to­riayh­dis­tys Alnus ry:n met­sä­his­to­ria­näyt­te­ly kah­vi­lan yläkerrassa

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on met­sä­kult­tuu­rin säi­lyt­tä­mi­nen, edis­tä­mi­nen ja met­sien his­to­rian ja mer­ki­tyk­sen tun­ne­tuk­si teke­mi­nen Kes­ki-Poh­jan­maal­la ja kan­sain­vä­li­ses­ti sekä maa­kun­nan met­sä­alan merk­ki­hen­ki­löi­den elä­män­työn vaa­li­mi­nen sekä tähän aihe­pii­riin liit­ty­vä tut­ki­mus. Yri­tys jär­jes­tää vaih­tu­via näyt­te­lyi­tä Tapion Tuvan tilois­sa. www.alnus.fi