His­to­ria

Tapion Tupa vuo­des­ta 1979

Tapion Tupa on talon­poi­kais­hen­ki­nen ruokailu‑, kokous- ja loma­paik­ka Kala­joen Hiek­ka­sär­kil­lä val­ta­tie 8:n var­rel­la. Yri­tyk­sen on perus­ta­nut Allan ja Kaa­ri­na Seik­ku­la vuon­na 1979. Nyt Tapion Tupa on seu­raa­van suku­pol­ven hoi­dos­sa, isän­tä­nä Kari Seikkula.


Nimen tulo

Paik­ka­kun­ta­lai­set löy­si­vät 1960-luvun alus­sa met­säs­tä Tapion­pöy­tä­kuusen, joka herät­ti ihme­tys­tä. Kuusen ulko­nä­kö on eri­koi­nen, kos­ka sen oksat läh­te­vät samal­ta kor­keu­del­ta. Mata­la, mut­ta laa­jal­le pit­ki­ne oksi­neen levit­täy­ty­vä kuusi toi­mi peri­mä­tie­don mukaan uhri­puu­na. Kuusi lie­nee peräi­sin 1900-luvun alus­ta. Kuusi kas­vaa met­säs­sä edel­leen ja sei­soo Tapion Tuvan lähei­syy­des­sä. Eri­koi­suu­ten­sa vuok­si kuusi on rau­hoi­tet­tu. Tämän kuusen mukaan Tupa on saa­nut nimensä.


Tuvan his­to­ria

Allan Seik­ku­la aloit­ti omis­ta­mal­laan maal­la yri­tys­toi­min­nan tuo­mal­la Kok­ko­las­ta 1840-luvul­ta peräi­sin ole­van kol­mi­ker­rok­si­sen suo­la­ma­ka­sii­nin, jon­ka kah­des­ta ylim­mäs­tä ker­rok­ses­ta teh­tiin van­han maa­lais­ta­lon tyyp­pi­nen kah­vi­la. Ensim­mäi­nen majoi­tus­ti­la raken­net­tiin pää­ra­ken­nuk­sen vie­reen, joka sai nimek­seen Wäen­tu­pa. Piha­pii­riin alkoi ilmes­tyä ait­ta­ma­joi­tus­ta ja 1983 alu­eel­le tuo­tiin Ala­vies­kas­ta tyy­li­käs poh­ja­lais­ta­lo, joka nimet­tiin “Pytin­gik­si”. Yri­tys­toi­min­taa laa­jen­net­tiin vuon­na 1985 perus­ta­mal­la alu­eel­le Tapio­land Vesi­puis­to ja Cara­van-alue. Majoi­tus­ka­pa­si­teet­tia on kas­va­tet­tu raken­ta­mal­la vuon­na 1990 kol­me pari­ta­loa ja vuon­na 2008 Tapion Kei­taan huo­neis­tot, jois­sa voi­daan majoit­taa per­hei­tä tai pie­niä ryh­miä. Pää­ra­ken­nus­ta on vuo­sien saa­tos­sa laa­jen­net­tu, ja sii­nä toi­mii tänä päi­vä­nä lähia­lu­een tuot­tei­ta tar­joa­va myy­mä­lä, majoi­tus­vas­taan­ot­to, kah­vi­la, kokous­ti­lo­ja ja perin­teis­tä suo­ma­lais­ta ruo­kaa tar­joa­va ravin­to­la.

Tapion Tupa toi­mii ympä­ri­vuo­ti­ses­ti ja toi­min­ta nojaa suo­ma­lai­suu­teen ja lähi­ruo­kaan. Ruo­ka teh­dään alus­ta lop­puun saak­ka omas­sa keit­tiös­sä ja raa­ka-aineet han­ki­taan pää­sään­töi­ses­ti lähia­lu­een tuot­ta­jil­ta.

Yri­tys on toi­mi­nut pit­kään ja hen­ki­lö­kun­ta on sitou­tu­nut kes­tä­vään kehit­tä­mi­seen ja vas­tuul­li­seen lii­ke­toi­min­taan. Yri­tyk­sen kon­sep­ti on ainut­laa­tui­nen ja van­ho­ja perin­tei­tä
kun­nioit­ta­va.