Ajan­koh­tais­ta

 • KES­TÄ­VÄN MAT­KAI­LUN KEHIT­TÄ­MIS­TYÖ
  Tapion Tupa Oy on muka­na Visit Fin­lan­din kehit­tä­mäs­sä mat­kai­lu­yri­tyk­sil­le ja alueil­le tar­koi­te­tus­sa Sus­tai­nable Tra­vel Fin­land ohjel­mas­sa. Ohjel­man läpi­käy­neil­le yri­tyk­sil­le myön­ne­tään merk­ki, jol­la vies­ti­tään kan­sain­vä­li­sil­le mat­kai­li­joil­le kes­tä­väs­tä toi­min­nas­ta. Kes­tä­vän kehi­tyk­sen pää­mää­rä­nä on tur­va­ta nykyi­sil­le ja tule­vil­le suku­pol­vil­le hyvät elä­mi­sen mah­dol­li­suu­det. Tämä tar­koit­taa myös, että ympä­ris­tö, ihmi­nen ja talous ote­taan tasa­ver­tai­ses­ti huo­mioon pää­tök­sen­teos­sa ja toi­min­nas­sa. Tämä työ […]
 • TAPION TUPA AVOIN­NA KLO 7–18
 • TAI­DE­NÄYT­TE­LYIS­SÄ NYT
  . Tapion Tuvan ala­ker­ras­sa Kala­jo­ki­seu­dun Tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­ly “Sydän­tal­vi ” hel­mi­kuun lop­puun saak­ka. Tapion Tuvan ylä­ker­ras­sa Ani­ta Simo­sen “punai­sel­la matol­la näyt­te­ly hel­­mi- maa­lis­kuu 2024. Kah­vi­lan ylä­ker­ras­sa Alnus ry:n met­sä­his­to­ria­näyt­te­ly. Näyt­te­lyi­hin vapaa pää­sy. Tervetuloa!
 • NYT TAL­VI­LO­MAL­LE TAPION TUVAL­LE
  Nyt mini­lo­mal­le Tapion Tuval­le! Varaa nyt Tapion Tuval­ta mini­lo­mal­le majoi­tus aamu­pa­lal­la ja lii­na­vaat­teil­la, esi­mer­kik­si Tapion­kei­taal­la 4 hlö 2 vrk 270€ tai 3 vrk 405€. Kat­so mini­lo­ma­hin­nat täältä!
 • SÄH­KÖ­AU­TON LATAUS
  Tapion Tuvan säh­kö­au­ton lataus­pis­teet nyt toi­min­nas­sa, latauso­pe­raat­to­ri­na toi­mii plu­git. Täl­lä het­kel­lä löy­tyy seu­raa­vat: 50 kw Tri­tium pika­la­taus­tolp­pa ja Garo hidas­la­taus­tolp­pa. Osa lataus­pis­teit­ten käyt­tä­mäs­tä säh­kös­tä on uusiu­tu­vaa, katoil­lam­me sijait­se­vis­ta aurin­ko­pa­nee­leis­ta. Ter­ve­tu­loa lataa­maan, pitä­mään tau­koa tai yöpymään