Ajan­koh­tais­ta

 • CARA­VAN PAIK­KO­JA LISÄÄ
  Uusien cara­van paik­ko­jen raken­ta­mi­nen on käyn­nis­sä, Tapion Tuvan cara­van pai­kois­ta osa n. 14 kpl muut­tuu toi­seen koh­taa tule­van rei­­tis­­tö-ali­­ku­­lun takia. Cara­van paik­ko­ja tulee uusia täl­le kesäl­le noin 20 kpl:tta Säh­kö­paik­ko­ja ja piha­va­lais­tus­ta tulee myös­kin lisää. Laa­jen­nuk­sen joh­dos­ta myös kausi­paik­ko­ja tulee lisää kesäl­le sekä tal­vel­le Kesäl­le 2024 kausi­paik­ko­ja on vie­lä vapaana.
 • KES­TÄ­VÄN MAT­KAI­LUN KEHIT­TÄ­MIS­TYÖ
  Tapion Tupa on muka­na Visit Fin­lan­din kehit­tä­mäs­sä mat­kai­lu­yri­tyk­sil­le ja alueil­le tar­koi­te­tus­sa Sus­tai­nable Tra­vel Fin­land ohjel­mas­sa. Ohjel­man läpi­käy­neil­le yri­tyk­sil­le myön­ne­tään merk­ki, jol­la vies­ti­tään kan­sain­vä­li­sil­le mat­kai­li­joil­le kes­tä­väs­tä toi­min­nas­ta. Kes­tä­vän kehi­tyk­sen pää­mää­rä­nä on tur­va­ta nykyi­sil­le ja tule­vil­le suku­pol­vil­le hyvät elä­mi­sen mah­dol­li­suu­det. Tämä tar­koit­taa myös, että ympä­ris­tö, ihmi­nen ja talous ote­taan tasa­ver­tai­ses­ti huo­mioon pää­tök­sen­teos­sa ja toi­min­nas­sa. Tämä työ on […]
 • TAI­DE­NÄYT­TE­LYIS­SÄ NYT
  . Tapion Tuvan ala­ker­ras­sa Kala­jo­ki­seu­dun Tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­ly “Tun­nel­mas­ta toi­seen” tou­ko­kuu 2024 saak­ka. Tapion Tuvan ylä­ker­ras­sa Vir­pi Joki­ta­lon ja Sari Vil­ja­maan “Värin ja vii­van leikkiä”-näyttely 2.4.–30.5.2024. Kah­vi­lan ylä­ker­ras­sa Alnus ry:n met­sä­his­to­ria­näyt­te­ly. Näyt­te­lyi­hin vapaa pää­sy. Tervetuloa!
 • NYT MINI LOMAL­LE TAPION TUVAL­LE
  Nyt mini­lo­mal­le Tapion Tuval­le! Varaa nyt Tapion Tuval­ta mini­lo­mal­le majoi­tus aamu­pa­lal­la ja lii­na­vaat­teil­la, esi­mer­kik­si Tapion­kei­taal­la 4 hlö 2 vrk 270€ tai 3 vrk 405€. Kat­so mini­lo­ma­hin­nat täältä!
 • FAT­BI­KE VUO­KRAUS
  Nyt pyö­räi­le­mään Giant merk­ki­sil­lä Fat Bike 3 tun­tia 35 € 8 tun­tia 55 € Tai Säh­kö­avus­tei­sil­la Hel­ka­ma jous­to Fat Bike Tun­tu­ri jous­to ns. + koko ren­kail­la 3 tun­tia 52 eur ja 8 tun­tia 78 eur Ter­ve­tu­loa liikkumaan!