Arvom­me

Tapion Tuval­la panos­te­taan asia­kas­tyy­ty­väi­syy­teen ja asia­kas­läh­töi­seen pal­ve­luun. Olem­me suo­ma­lai­suu­teen perus­tu­va, asia­kas­ys­tä­väl­li­nen, ympä­ris­tös­tä huo­leh­ti­va sekä laa­duk­kai­ta tuotteita/palveluja tuot­ta­va yri­tys.

Toi­min­nas­sam­me talon­poi­kais­hen­ki­syys on tär­ke­ää. Haluam­me asiak­kai­dem­me koke­van his­to­ri­aa laa­duk­kaas­ti nyky­päi­väs­sä.

Tapion Tupa tar­jo­aa yhden­ver­tai­sia mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta. Se tar­koit­taa sitä, että yri­tys ottaa huo­mioon per­heet, senio­rit, lii­kun­ta- tai ais­ti­ra­joit­tei­set mat­kai­li­jat.

Haluam­me huo­leh­tia hen­ki­lös­töm­me hyvin­voin­nis­ta ja työ­tur­val­li­suu­des­ta. Työn­te­ki­jät pereh­dy­te­tään ja sitou­te­taan nou­dat­ta­maan valit­tu­ja työ­teh­tä­viä. Huo­leh­ti­mal­la työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­nis­ta takaam­me asiak­kail­lem­me par­haan mah­dol­li­sen palvelun.