Viih­dy, syö, yövy ja kokous­ta Kala­joen Hiekkasärkillä

Tapion Tupa on idyl­li­nen ja viih­tyi­sä talo­poi­kais­hen­ki­nen ruokailu‑, kokous- ja loma­paik­ka 8‑tien var­res­sa Kala­joen Hiek­ka­sär­kil­lä. Tar­joam­me koko per­heel­le mais­tu­vaa lähi­ruo­kaa, elä­myk­siä, talon­poi­kais­tyy­lis­tä majoi­tus­ta ja kokouspalveluita.

Ajan­koh­tais­ta

Pis­täy­ty­mi­sen arvoi­nen kah­vi­la-ravin­to­la Kala­joen Hiekkasärkillä

Ravin­to­lam­me tar­joi­lee joka päi­vä rei­lus­ti poh­ja­lais­ta, aitoa ja puh­das­ta koti­te­kois­ta lähi­ruo­kaa. Kah­vi­las­ta saat lei­po­miam­me maan­kuu­lu­ja munk­ke­ja, pul­lia ja pan­nu­kak­kua.

Kur­vaa käy­mään kah­vil­la tai syö­mäs­sä — olem­me ihan 8‑tien varressa.

Idyl­li­nen majoi­tus- ja caravanalue

Etsit­pä mök­kiä, lei­rin­tä­aluet­ta tai huo­net­ta, Tapion Tuval­ta löy­tyy majoi­tus monen­lai­seen tar­pee­seen. Majoi­tus­tar­jon­nas­tam­me löy­tyy mm. Tapion­kei­das-huo­neis­tot, pari­ta­lot, tun­nel­mal­li­nen Pytin­ki, Wäen­tu­pa sekä kesä­käy­tös­sä ole­vat romant­ti­set aitat.

Elä­myk­siä ja koke­muk­sia Kala­joen Hiekkasärkillä

Tapion Tuval­ta löy­tyy monen­lais­ta teke­mis­tä ja näh­tä­vää lyhyem­mil­le ja pidem­mil­le ajan­jak­soil­le. Tule yksin tai yhdes­sä naut­ti­maan Kala­joen tar­joa­mis­ta aktiviteeteista!

Tilat juh­lil­le ja kokouksille

Her­kul­li­nen ruo­ka, viih­tyi­sä mil­jöö ja hyvä pal­ve­lu luo­vat muka­van kokous­tun­nel­man. Meil­tä saat osaa­vaa pal­ve­lua ja apua tapah­tu­mie­si suun­nit­te­luun ja jär­jes­tä­mi­seen.

Valit­ta­va­na­si on eri kokoi­sia tilo­ja kokouk­sil­le ja juhlille.

Tapion puo­ti 8‑tien var­rel­la tar­jo­aa asiak­kail­leen lähia­lu­een elin­tar­vik­kei­ta sekä lahjatavaroita.