Vas­tuul­li­suus

Kes­tä­vän kehi­tyk­sen pää­mää­rä­nä on tur­va­ta nykyi­sil­le ja tule­vil­le suku­pol­vil­le hyvät elä­mi­sen mah­dol­li­suu­det. Tämä tar­koit­taa myös, että ympä­ris­tö, ihmi­nen ja talous ote­taan tasa­ver­tai­ses­ti huo­mioon pää­tök­sen­teos­sa ja toi­min­nas­sa.

Yri­tyk­sen kaik­ki toi­min­not, eli pää­ra­ken­nus, majoi­tus­ti­lat, Cara­van-alue ja Vesi­puis­to Tapio­land sijait­se­vat kaik­ki itse omis­ta­mal­lam­me maal­la. Mai­se­ma on säi­ly­tet­ty luon­non­mu­kai­se­na ja yri­tys­tä ympä­röi män­ty­met­sä. Vuo­sien aika­na toteu­tet­tu majoi­tus­ti­lo­jen laa­jen­ta­mi­nen on teh­ty mah­dol­li­sim­man vähän luon­toa kuor­mit­taen.

Yri­tyk­sen läm­mi­tys­muo­to­na on hake­läm­mi­tys ja lisä­nä aurin­ko­pa­nee­lit. Hake tuo­te­taan osit­tain (n. 20 %) oman met­sän puis­ta ja loput oste­taan lähia­lu­eel­la toi­mi­vil­ta yrit­tä­jil­tä. Aurin­ko­pa­nee­leis­ta saa­dun ener­gian mää­rä kat­taa n.25 %-35 % ja niis­tä saa­tu hyö­ty saa­daan ajal­li­ses­ti huh­ti­kuun alus­ta syys­kuun lop­puun.

Säh­kön ja veden kulu­tus­ta sääs­te­tään led- ja tun­nis­te­va­lo­jen sekä auto­maat­ti­ha­no­jen avul­la.

Jät­tei­den kier­rät­tä­mi­nen toteu­te­taan sään­tö­jen mukai­ses­ti. Piha-alu­eel­la on kier­rä­tys­pis­te bio­jät­teel­le, pah­vil­le, muo­vil­le, seka­jät­teel­le, lasil­le ja metal­lil­le. Hen­ki­lö­kun­ta on pie­ny­rit­tä­jän arjes­sa tot­tu­nut sääs­tä­väi­syy­teen ja kan­nus­tam­me myös asiak­kai­tam­me toi­mi­maan samoin. Ohjeis­tam­me asiak­kai­tam­me kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta veden ja säh­kön sääs­tä­mi­seen.

Sii­vousai­nei­na käy­te­tään 70 %:sti ympä­ris­tö­mer­kit­ty­jä tuot­tei­ta.

Tapion Tupa tar­jo­aa lou­nas­ta ravin­to­las­saan joka päi­vä. Einek­siä ei juu­ri­kaan käy­te­tä, vaan ruo­ka val­mis­te­taan koti­ruu­an tyyp­pi­ses­ti alus­ta saak­ka itse. Ate­rioil­la ja kah­vi­las­sa käy­tet­tä­vät lei­vät, pul­lat ja pii­ra­kat lei­vo­taan itse.

Koti­mai­sen ener­gian ja itse­teh­dyn puh­taan ruu­an tar­joa­mi­nen ja jät­tei­den kier­rä­tys osal­taan aut­ta­vat pie­nen­tä­mään yri­tyk­sen hii­li­ja­lan­jäl­keä.
Tapion Tupa on osal­lis­tu­nut mat­kai­lua­lal­le rää­tä­löi­tyyn ja kan­sain­vä­li­siin laa­tu­pal­kin­to­kri­tee­rei­hin poh­jau­tu­vaan Per­ho PROn Laa­tu­ton­ni Q1000 ‑laa­dun­ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan ja sil­le on myön­net­ty Laa­tu­ton­ni-diplo­mi. Lisäk­si Tapion Tuval­le on myön­net­ty HI‑Q&S on GSTC:n (Glo­bal Sus­tai­nable Tou­rism Council) tun­nus­ta­ma laatusertifikaatti.