Tie­to­suo­ja­se­los­te

Verk­ko­si­vus­tom­me osoi­te on: https://tapiontupa.fi

ASIA­KAS­RE­KIS­TE­RIN TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE

REKIS­TE­RIN­PI­TÄ­JÄ

Tapion Tupa / Tapion­kuusen Tupa oy

Mat­kai­lu­tie 3, 85100 Kala­jo­ki, puh. 08 4666 22

YHTEYS­TIE­DOT HEN­KI­LÖ­RE­KIS­TE­RIÄ KOS­KE­VIS­SA ASIOISSA

tapiontupa(at)tapiontupa.com puh. 08 4666 22

REKIS­TE­RIN NIMI

Rekis­te­rin nimi on asiakasrekisteri.

HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄSIT­TE­LYN TAR­KOI­TUS JA OIKEUSPERUSTE

Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään tiet­tyä, nimen­omais­ta ja lail­lis­ta tar­koi­tus­ta var­ten asia­kas­suh­teen sopi­mus­vel­voit­tei­den täyt­tä­mi­sek­si. Rekis­te­riin kerä­tään tie­to­ja asiak­kai­den sekä sidos­ryh­mien lähteistä.

Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen mukai­ses­ti eikä nii­tä mis­sään tilan­tees­sa käy­te­tä, muu­te­ta tai siir­re­tä eri taval­la kuin täs­sä tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa on mainittu.

REKIS­TE­RIN TIETOSISÄLTÖ

Rekis­te­ri pitää sisäl­lään Tapion Tupa/Tapionkuusen Tupa oy asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja, joi­ta ovat nimi, osoi­te, puhe­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­te, hen­ki­lö­tun­nus, kie­li, asia­kas­ryh­mä sekä muut asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­seen liit­ty­vät tiedot.

SÄÄN­NÖN­MU­KAI­SET TIETOLÄHTEET

Asia­kas­re­kis­te­rin hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään rekis­te­röi­dyl­tä itsel­tään ja saa­daan yhteistyökumppaneilta.

TIE­TO­JEN SÄÄN­NÖN­MU­KAI­SET LUOVUTUKSET

Asia­kas­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa lail­li­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin viran­omai­sil­le. Tie­to­ja voi­daan siir­tää myös Tapion Tupa/Tapionkuusen Tupa oy:n mark­ki­noin­ti­re­kis­te­riin. Voim­me luo­vut­taa yksit­täis­ta­pauk­ses­sa asiak­kaan tai sidos­ryh­män tie­dot osoi­te­tul­le osa­puo­lel­le, jos asian­omai­nen pyy­tää toi­mi­maan edel­lä mai­ni­tul­la taval­la tai jos lain­sää­dän­töön perus­tuen lain­voi­mai­nen viran­omai­nen vaa­tii erik­seen yksi­löi­dyn tie­don hal­lus­sam­me ole­vas­ta tietokannasta.

TIE­TO­JEN SIIR­TO KOL­MAN­TEEN MAA­HAN TAI KAN­SAIN­VÄ­LI­SEL­LE JÄRJESTÖLLE

Tie­to­ja ei siir­re­tä kol­man­teen maa­han tai kan­sain­vä­li­sel­le järjestölle.

TAR­KAS­TUSOI­KEUS

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja rekis­te­riin on tal­len­net­tu. Lisäk­si hänel­lä on riit­tä­vän tar­kan ja yksi­löi­dyn tar­kas­tus­pyyn­nön teh­ty­ään oikeus saa­da tie­toon­sa itse­ään kos­ke­vat ja tal­len­tei­den sisäl­tä­mät tie­dot. Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee osoit­taa kir­jal­li­ses­ti, alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­rin­pi­tä­jän yhteys­hen­ki­löl­le ja liit­tää mukaan kopio kuval­li­ses­ta henkilötodistuksesta.

OIKEUS VAA­TIA TIE­DON KOR­JAA­MIS­TA JA POISTAMISTA

Rekis­te­rin­pi­tä­jän on kor­jat­ta­va asian­omai­sen osoit­ta­ma vir­heel­li­nen tie­to hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­ris­sä. Rekis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on myös oma­toi­mi­sen toi­min­nan kaut­ta vel­voi­te tar­kas­taa tie­to­jen asial­li­suus ja ajan­ta­sai­suus rekis­te­ris­sä. Rekis­te­röi­ty voi myös vaa­tia rekis­te­rin­pi­tä­jää pois­ta­maan itse­ään kos­ke­vat tie­dot rekis­te­ris­tä. Tie­to­suo­ja­vas­taa­va joh­taa toi­men­pi­teen käsittelyä.

MUUT HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄSIT­TE­LYYN LIIT­TY­VÄT OIKEUDET

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn rajoit­ta­mis­ta. Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus saa­da hän­tä kos­ke­vat hen­ki­lö­tie­dot, jot­ka hän on toi­mit­ta­nut rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le, jäsen­nel­lys­sä, ylei­ses­ti käy­te­tys­sä ja koneel­li­ses­ti luet­ta­vas­sa muo­dos­sa ja oikeus siir­tää kysei­set tie­dot toi­sel­le rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Lisäk­si rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vas­tus­taa tie­to­jen käsit­te­lyä, auto­maat­tis­ta pää­tök­sen­te­koa ja profilointia.

TIE­TO­JEN POIS­TA­MI­NEN JA SÄILYTYSAIKA

Pois­tam­me rekis­te­ris­tä asiak­kaan tie­dot, kun tie­to­jen käsit­te­lyl­le ei ole enää lii­ke­toi­min­nal­lis­ta perus­tet­ta. Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään asia­kas­suh­teen voi­mas­sao­lon ajan sekä sen jäl­keen tar­peel­li­sen ajan takuu- ja vir­he­vas­tui­den hoitamiseksi.

Hen­ki­lö­tie­dot tuho­taan yli­kir­joit­ta­mal­la, kun tie­to­jen käsit­te­lyl­le tai säi­lyt­tä­mi­sel­le ei ole enää perus­tet­ta. Tie­to­ja ei kui­ten­kaan pois­te­ta, jos lais­sa mää­rä­tään eri taval­la tai toi­mi­val­tai­nen viran­omai­nen on käyn­nis­tä­nyt pro­ses­sin, joka edel­lyt­tää säi­lyt­tä­mään tie­to­ja tai muu taho on hake­nut Suo­men oikeu­del­ta tur­va­suo­jaa­mis­pää­tös­tä tiedoille.